3D Wall Logo MockUp sajt
A
A
Inicijativa je osnovana u avgustu 2015. godine kao nevladina, neprofitna i nestranačka organizacija. Organizacija je osnovana iz želje za približavanjem mladim ljudima mogućnosti i prednosti rada preko interneta kao i, između ostalog, preuzimanje aktivne uloge kod donošenja zakonskih akata vezanih za problematiku rada preko interneta. Organizacija osnovana od strane diplomiranog inženjera arhitekture, doktora medicine i diplomiranog pravnika upravo svoj potencijal vidi u različitosti profesija osnivača koji, svako sa stanovišta svoje struke, na različit način doprinose rješavanju problema te su se na taj način najbolje spojili kretivnost, pragmatičnost i efikasnost.
A
Ciljevi i djelatnosti NGO Inicijativa su:
A
 • neformalna obuka civilnog društva – građana, a posebno djece i omladine, o kvalitetima, problemima i potencijalima rada preko interneta, načinima i mogućnostima;
 • organizacija različitih programa obrazovanja i vidova obuke koji nisu dio nastavnih planova i programa u sistemu formalnog obrazovanja na javnim obrazovnim institucijama u zemlji i Regionu, u okviru djelatnosti Udruženja
 • produkcija novog znanja o mogućnostima poslovanja korištenjem interneta i stvaranje novih modela, metoda i rješenja;
 • organizacija, koordinacija i učešće u izradi naučnih, stručnih i istraživačkih projekata iz različitih oblasti u okviru svojih djelatnosti;
 • organizacija stručnih savjetovanja, konferencija, seminara, simpozijuma, tribina, radionica, treninga, naučnih i stručnih skupova, predavanja, diskusija o aktuelnim pitanjima iz oblasti djelatnosti Udruženja, uz angažovanje odgovarajućih stručnih lica i uskladu sa Zakonom;
 • organizovanje kampova i studijskih putovanja za članove Udruženja;
 • obajvljivanje štampanog i elektronskog materijala u okviru svojih djelatnosti;
 • promovisanje mogućnosti samozapošljavanja i poslovanja preko interneta putem pružanja logističke podrške i korištenjem infrastrukture
 • identifikovanje problema, promovisanje i učešće u pronalaženju rješenja nezaposlenosti mladih, obrazovanih ljudi kroz konkretne programske aktivnosti (istraživanja, studije, radionice…);
 • rad na osnaživanju informacione pismenosti kod mladih;
 • promovisanje ekoloških principa u svakodnevnom životu i ukazivanje na važnost ekološke održivosti u svim segmentima života
 • učešće u organizaciji različitih kulturnih događaja i manifestacija u okviru djelatnosti Udruženja i u skladu sa Zakonom;
 • promocija, unapređenje i podsticanje kulturne razmjene unutar sektora kulture i kreativnih djelatnosti i industrija;
 • međunarodna razmjena saradnje;
 • ostvarivanje saradnje sa univerzitetima, stručnim udruženjima, agencijama za zapošljavanje i drugim organizacijama, iz javnog, privrednog i neprofitnog/NVO sektora u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i inostranstvu koji se bave srodnim djelatnostima;
 • povezivanje državnog, privrednog i NVO sektora kao i građana radi bolje međusobne saradnje;
 • unapređuivanje rada nevladinog sektora, pomoć u razvoju i povećanju kapaciteta nevladinih organizacija, te jačanju civilnog sektora;
 • organizovanje treninga i radionica za sticanje vještina i znanja iz oblasti organizacionog razvoja, sprovođenja efikasnih kampanja javnog zastupanja, međusektorske saradnje kao i u drugim oblastima od interesa za održiv i uspješan rad pripadnika vladinog, nevladinog i privrednog sektora;
 • aktivno, ravnopravno učestvovanje u donošenju prijedloga novih propisa, zakonskih i podzakonskih akata, pravilnika i slično vezanih za obavljanje honorarnih poslova preko interneta, freelancing i sl.;
 • davanje stručnih mišljenja o projektima, elaboratima, analizama, razvojnim programima, zakonodavnoj i tehničkoj regulativi, stručnom obrazovanju i sl.
 • obuka i usavršavanje članova Udruženja;
 • sprovođenje ostalih djelatnosti vezanih za ostvarivanje vizije i misije organizacije;
 • druge aktivnosti radi ostvarivanja programskih ciljeva koje usvaja Skupština Udruženja.