Promocija Freelancinga

Promocija Freelancinga

Organizacija je osnovana iz želje za približavanjem mladim ljudima mogućnosti i prednosti rada preko interneta kao i, između ostalog, preuzimanje aktivne uloge kod donošenja zakonskih akata vezanih za problematiku rada preko interneta.

Edukacija

Edukacija

Našcilj je i organizacija različitih programa obrazovanja i vidova obuke koji nisu dio nastavnih planova i programa u sistemu formalnog obrazovanja na javnim obrazovnim institucijama u zemlji i Regionu, u okviru djelatnosti Udruženja

Projekti

Projekti

Organizacija, koordinacija i učešće u izradi naučnih, stručnih i istraživačkih projekata iz različitih oblasti u okviru svojih djelatnosti.
Organizacija stručnih savjetovanja, konferencija, seminara, simpozijuma,..